Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ve zkratce

Poštovné

Česká pošta: 39,- Kč

Zásilkovna: 59,- Kč

Platba

Dobírkou Česká pošta – 56 Kč

Dobírkou Zásilkovna – 20 Kč

Kartou přes PayPall – 11 Kč

Bankovním převodem – zdarma

Dodací lhůta do 10 dní, obvykle však 3 dny 🙂

Reklamace, záruční podmínky. Záruka 2 roky dle zákonů ČR a nevztahuje se na krabičku, obal.

Obchodní podmínkyZákladní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je fyzycká osoba Kopetzká Nikola, IČ 75231921 se sídlem Nový Svět 1510/33 , PSČ 73564, Havířov-Prostřední Suchá jako prodávající (dále jen „Reepers“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Reepers nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce na stránce reepers.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj.Kopii VOP obdrží

Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě uveďte tuto skutečnost do poznámky v objednávce.Sdělení před uzavřením smlouvyReepers   sděluje, ženáklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Reepers si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Reepers, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

Reepers neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Reepers uváděny včetně, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li okupní smlouvu, ode dne převzetí zbožísmlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebosmlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;iv. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Reepers na e-mailovou adresu  @reepers.cz, sdělit osobně v jakékoliv prodejně, sdělit prostřednictvím telefonátu;spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:o poskytování služeb, které Reepers splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Reepers a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;o dodávce novin, periodik nebo časopisů;o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Reepers   zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Reepers , přičemž registrovaní uživatelé Reepers mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;v případě, že spotřebitel má stížnost, lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Reepers. Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Reepers. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude Reepersvrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Reepers si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Reepers vycházela v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na Reepers nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má Reepers právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.její kontaktní e-mailovou adresou je  pavel@reepers.czIII.

Smlouva

Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Reepers tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků Reepers , Reepers nezávazně doporučuje s požadovaným plněním Kupujícímu související oblíbené a doporučené služby, které může Kupující z objednávky jednoduše odstranit odkliknutím z objednávky v košíku před dokončením transakce. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Reepers, za případné chyby při přenosu dat Reepers nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Reepers neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.Dodání předmětu koupěKupní smlouvou se Reepers zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Reepers kupní cenu.Reepers si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.Reepers Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Reepers splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.Má-li Reepers věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Reepers odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.Dodá-li Reepers větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.Reepers odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Reepers věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Reepers věc pro přepravu.Přechod nebezpečí škodyVěc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Reepers způsobila porušením své povinnosti.Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Reepers umožnila nakládat.Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Reepers škodu způsobila porušením své povinnosti.Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.Odpovědnost Reepers  Reepers odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Reepers odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Reepers nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;se věc hodí k účelu, který pro její použití Reepers uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; avěc vyhovuje požadavkům právních předpisů.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebovyplývá-li to z povahy věci.Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.Má-li věc vadu, z níž je Reepers zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvyJe-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;na odstranění vady opravou věci;na přiměřenou slevu z kupní ceny; neboodstoupit od smlouvy.Kupující sdělí Reepers, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Reepers; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Reepers vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Reepers nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Reepers nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvyJe-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Reepers dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Reepers odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.Neodstraní-li Reepers vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Reepers.Porušení smlouvy obecněPrávo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.Při dodání nové věci vrátí Kupující Reepers na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.Záruka za jakostZárukou za jakost se Reepers zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Reepers, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.Odstoupení od smlouvyOdstoupení od smlouvy spotřebitelemSpotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li okupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebosmlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.Reepers umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím emailu:  pavel@reepers.cz.Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:Reepers  .cz – reklamace,Krajířova 481, Turnov 511 01Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Reepers bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Reepers obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná.Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Reepers doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Reepers. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, pro vrácení hotovosti. Spotřebitel odpovídá Reepers pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Reepers  požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Reepers odmítnout peněžní prostředky proplatit.Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Reepers bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Reepers však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží ReepersSpotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Reepers a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Reepers právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.Odstoupení v ostatních případechBude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Reepers si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Reepers vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; neboprodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Reepers co ještě vrátit může, a dá Reepers náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Reepers, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobuBezpečnost a ochrana informacíVe věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Reepers se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.Provozní dobaObjednávky přes internetový obchod Reepers: tj: www.reepers.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Reepers nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.VII.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.reepers.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.Pokud Reepers vykoupila zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito nebo zánovní, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci Reepers nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Reepersa Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Reepers. Reepers v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.Reepers si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.VIII. ObjednáváníTato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.Objednávat je možno následujícími způsoby:prostřednictvím elektronického obchodu www.reepers.cz (dále jen „e-shop“);b.   elektronickou poštou na adrese  @reepers.cz;c.telefonicky.Reepers doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na www.reepers.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

Platební podmínky

Reepers   akceptuje následující platební podmínky:Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Reepers, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány v úvodu stránky.Reepers si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.Dodací podmínkyZpůsoby dodáníReepers zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Reepers nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na záčátku této stránky (obchodní podmínky ve zkratce)

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Reepers a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti naleznete na záčátku této stránky (obchodní podmínky ve zkratce)).XII. Závěrečná ustanoveníVztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.Případné spory mezi Reepers a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Reepers. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Reepers pro vyřešení nastalé situace.Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 28. 7. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky www.reepers.cz